Cannabis, marijuana och CBD-olja för fibromyalgi och andra smärttillstånd

Videon finns efter texten.

I den här videon kommer vi gå igenom vad cannabis, marijuana och cbd-olja är för något, vilka bevisade effekter på fibromyalgi och andra långvariga smärttillstånd som finns, och även vad som är tillåtet och säljs i Sverige. 

Jag heter Andreas Persson och jag är fysioterapeut och specialist på smärta och smärtrehabilitering. 

Cannabis även kallat hampa eller marijuana är en planta som har många användningsområden. Olika genetiska varianter av cannabis har kultiverats för olika syften. Varianter av cannabis och olika delar av plantan används idag inom så vitt skilda områden som behandling av olika medicinska tillstånd, berusningsmedel och till att göra kläder, papper, rep, kosttillskott och mat.(1) 

Forskare har hittat mer än 140 farmakologiskt aktiva ämnen i cannabis.(2)

I samband med att man isolerat och studerat de olika ämnena har man upptäckt receptorer och och olika molekyler i kroppen som de påverkar. Receptorerna som påverkas av ämnena i cannabis och de kroppsegna substanserna som påverka samma receptorer, samt de effekter som uppstår till följd av aktiveringen kallas endocannabinoid systemet.(1)

Systemet tros vara relativt inaktivt den mesta tiden men aktiveras under vissa omständigheter  som till exempel hög nervcellsaktivitet vid stress, ångest och smärta. När systemet aktiveras har det en dämpande effekt i det centrala nervsystemet vilket ger avslappning minskad ångest möjligtvis också smärtlindring. Ute i kroppen leder det aktiverade systemet till sänkt ämnesomsättning.(3) 

Några viktiga delar av endocannabinoid systemet är canabinoid receptor 1 och 2 ofta kallat CB 1 och CB 2. CB 1 finns i  både hjärnan och ute i kroppen medans CB 2 huvudsakligen finns i immunförsvaret. Endocannabinoidsystemet är så klart inte skapat för att man ska röka marijuana. Systemet har egna signalsubstanser som frisätts i samband med att systemet aktiveras. Två kroppsegna signalsubstanser som verkar i systemet är anandamide och 2-arachidonylglycerol. (1) 

Dessa signalsubstanser kallas kroppsegna cannabinoider eller endocannabinoider medans de substanser som kommer från cannabisplantan och har sin effekt i samma system kallas phytocannabinoider. (1)

Anledningen till att phytocannabinoiderna påverkar endocannabinoidsystemet är att de liknar de kroppsegna signalsubstanserna vilket bland annat gör att de kan binda till samma receptorer.(1) 

De två mest kända phytocannabinoiderna är tetrahydrocannabinol som förkortas THC och canabidiol som förkortas CBD.(1) 

THC är det ämne som man blir hög av när man röker cannabis. THC har en hämmande effekt på olika nervcellers frisättning av signalsubstanser genom att ämnet binder till  CB-1 receptorn på de presynaptiska nervcellerna.(1) 

Canabidiol fungerar genom en rad andra mekanismer såsom att det ökar aktiviteten hos serotonin-receptorer och genom att det ökar nivåerna av de kroppsegna cannabionoiderna.(1)  

Vissa varianter av cannabisplantan har odlats fram för att de ska innehålla så mycket THC som möjligt. Bladen och blommorna torkas och kan rökas. Extrakt med hög halt av THC kan även utvinnas och konsumeras på andra sätt tex. Genom att drickas eller ätas.  Dessa produkter innehåller oftast även CBD och andra phytocannabinoider.(1) 

Andra varianter av cannabisplantan odlas fram för att bladen och blommorna ska innehålla så lite THC  och så mycket canabidiol och andra phytocannabinoider som möjligt.  Ur dessa varianter utvinns bland annat  CBD-olja och andra oljor med olika kombinationer av phytocannabinoider.  Oljor med med många olika phytocannabinoider kallas ibland  full spektrum oljor.(1) 

Dessa produkter har ingen berusningseffekt eftersom de innehåller så pass låg halt av THC, vilket innebär att de i USA och även i Europa klassas annorlunda än de produkter som innehåller mer THC. Det gör att de får säljas enligt specifika regler och att de i vissa områden är lagliga till skillnad från cannabisprodukter med högre THC-halt.(1) 

Även frön från cannabisplantan utvinns och processas till fröolja. Denna olja innehåller inget THC och väldigt lite CBD. Däremot innehåller den omega 3, omega 6, andra fettsyror och antioxidanter vilket används som kosttillskott.(1) 

Vilka bevisade och potentiella effekter har ämnena från cannabis i kroppen?

Endocannabinoidsystemet är komplicerat. Även om systemet generellt har en hämmande effekt på nervceller så hämmar det både nervceller som stimulerar andra nervceller och nervceller som hämmar andra nervceller.(4) Vilket gör att olika substanser som tillförs kroppen genom att tex. Röka marijuana eller konsumera CBD-olja både kan hämma och stimulera olika delar av nervsystemet samt även andra celler och organ ute i kroppen.(3) Och även om forskarna vet en del om hur substanserna påverkar kroppen så vet man långt ifrån allt. Det vi kommer gå igenom är bara några utvalda effekter av cannabisprodukter som kan vara relevant för personer med långvarig smärta. 

Som jag varit inne på i tidigare filmer så finns det ett nedåtgående smärtmodulerande system i hjärnstammen. Här ser vi en smärtsignal som kommer in från kroppen eftersom det ramlat ner ett äpple på Åkes arm. 

Här har vi en abstrakt variant av smärtsystemet med smärtsignalen som färdas upp till hjärnan. 

Det nedåtgående smärtmodulerande systemet kan  både förstärka och hämma de uppåtgående smärtsignalerna.(5)

Det finns gott om CB-1 receptorer i det nedåtgående smärtmodulerande systemet.(4) CB-1 receptorer är alltså de receptorer som kan aktiveras av THC. Detta gör det troligt att intag av THC på något sätt kan påverka smärta genom det nedåtgående systemet. 

Det finns även CB-1 receptorer i det system som gör att man blir mätt och nöjd i samband med en måltid. Ökad aktivitet i systemet med mer signalsubstanser (antingen kroppsegna eller som tillförs utifrån som THC)  stimulerar CB-1 receptorerna och gör att man äter mer och går upp i vikt.(3) 

En syntetisk variant av THC som heter Dronabinol används i själva verket som ett läkemedel för att få personer med HIV/AIDS, eller anorexi att gå upp i vikt.(6) 

Till skillnad från THC kan CBD öka aktiviteten hos serotoninreceptorer och också påverka de kroppsegna cannabinoiderna som i sin tur även kan påverka immunförsvaret. CBD har dock ingen påtaglig effekt på CB1-receptorerna vilket innebär att de inte har någon berusningseffekt men inte heller någon av de andra effekter som orsakas av stimulering av CB-1 receptorerna.(1) 

Så det är exempel på några specifika effekter som olika phytocannabinoider, alltså de farmakologiskt aktiva ämnena från cannabis har. Men det viktiga är inte vilka specifika effekter ämnena har på molekylnivå utan vilka effekter de har på smärta, välmående och hälsa vid fibromyalgi och andra smärttillstånd. Och det mest tillförlitliga sättet att få kunskap om det är att titta på de vetenskapliga studier som utförts. 

Effekter av olika cannabisprodukter vid fibromyalgi och andra långvariga smärttillstånd

Enligt en genomgång av vetenskapliga studier på området av Amnon och kollegor som publicerades 2020 så har inga randomiserade kontrollerade studier gjorts för att testa effekten av  ämnen från Cannabisplantan på patienter med fibromyalgi.(2)

Randomiserade kontrollerade studier, även kallat RCT-studier innebär att deltagarna blivit lottade till en av två eller flera grupper, där deltagarna i de olika grupperna får olika behandlingar. Man jämför sedan de olika grupperna för att se om effekten av de olika behandlingarna skiljer sig. Detta är guldstandarden för vetenskapliga studier och det brukar behövas flera hyffsat stora RCT-studier med liknande resultat för att man ska kunna säga om en behandling fungerar eller inte.  

Två små RCT-studier har gjorts med ett läkemedel som heter Nabilone. Nabilone är ett kemisk framtagen ämne med syftet att likna THC och dess effekt. I första studien såg man signifikant minskad smärta och ångest samt överlag minskad påverkan av fibromyalgin på livet i behandlingsgruppen. I den andra studien såg man ingen skillnad på dessa faktorer men däremot förbättrad sömnkvalitet hos de med fibromyalgi med sömnbesvär om man jämförde med de som istället fick amitriptylin, ett antidepressivt läkemedel.(2)

Det finns en del andra studier med annan design som inte har lika högt bevisvärde. 

I en observationsstudie med 102 personer med fibromyalgi som fick cannabisolja med 6% eller 22% THC så fick 44% bättre sömnkvalitet och 33 % av deltagarna upplevde minskad påverkan av fibromyalgin på livet. Det är viktigt att påpeka att det betyder att 56% inte fick bättre sömnkvalitet och 67% inte fick minskad påverkan av fibromyalgin på livet. (2)

I en studie från Israel med 367 deltagare med fibromyalgi som använde cannabis så hade medianvärdet för smärtan hos de som fortsatt i studien efter sex månader minskat från 9 till 5 på en skala från 0-10 där 0 var ingen smärta och 10 var värsta tänkbara smärtan.(2)

Det är viktigt att påpeka att deltagarna i alla studier som nämnts har fått ämnet THC eller läkemedel med liknande effekt. Inga studier, varken RCT-studier eller andra verkar vara gjorda på personer med fibromyalgi med CBD-produkter som innehåller lite eller inget THC. (2)

I en studie där man jämförde inhalation av THC och CBD hos personer med fibromyalgi så var det bara hos de som fick THC som det gick att se smärtlindring 3 timmar efter intaget. (2)

Hur ser bevisen ut för Cannabis vid andra smärttillstånd?

I en genomgång av RCT-studier och även observationsstudier som testat cannabinoider för behandling av alla långvariga smärttillstånd förutom de som orsakas av cancer kom man fram till att det inte fanns några bra bevis för att ämnena minskar smärtan och de andra relaterade symtomen, förutom vid neuropatisk smärta, alltså smärta på grund av nervskada, där det fanns viss evidens för smärtlindring.(7) 

En systematisk genomgång och metanalys av RCT-studier vid alla typer av smärta från 2017 visar att det finns vissa bevis för att cannabis hjälper mot neuropatisk smärta. Det fanns en statistisk signifikant skillnad till fördel för cannabisbehandling jämfört med placebo överlag även för andra långvariga smärttillstånd, men effektstorleken ansågs inte tillräckligt stor för att göra någon verklig skillnad. Det var till och med så att effekten på smärta efter operation var motsatt vilket visade sig som att placebo var mer effektivt än cannabis vilket antyder att cannabis istället kan ha ökat smärtan. (8)

Vilka bieffekter finns?

Men hur ser det ut med bieffekter av olika cannabisprodukter. 

I en studie med Cannabidiol, alltså CBD, på personer med epilepsi förekom sömnighet, minskad aptit, och diarré hos upp till 36% av deltagarna.(1)(Harrison), I en annan artikel nämns även sömnstörning och förhöjda leverenzymer som bieffekter av cannabidiol.(2)

Rapporterade bieffekter som förekommit vid kortvarig användning av cannabis med hög halt av THC är försämrat korttidsminne, förändrat omdöme, psykos och paranoia.(2)

Vid långvarigt bruk har följande bieffekter rapporterats:  beroende, förändrad hjärnutveckling, kronisk bronkit, kronisk psykos och schizofreni.(2) 

I kontrast till detta så visade en studie där man följde personer med kronisk smärta som använde cannabis under ett år inte mer bieffekter än kontrollgruppen.(2) 

I en studie där två grupper av experter på droger och beroende bedömde hur farliga respektive beroendeframkallande olika droger var så kunde man se att cannabis bedömdes vara mindre farligt och mindre beroendeframkallande än både alkohol och tobak. Sådan information får i alla fall mig att ifrågasätta varför cannabis är olagligt i Sverige medan alkohol och tobak inte är det.(9)

Vilka cannabisprodukter är tillåtna och tillgängliga i Sverige?

Cannabis med THC halt över 0,2% är olagligt att odla, sälja och bruka i Sverige vilket betyder att det endast är tillgängligt på den illegala marknaden.(10) Vill man använda cannabis med verksam THC-halt lagligt så får man åka utomlands. Cannabis med verksam THC-halt är idag lagligt i elva Amerikanska delstater, i Kanada och i Uruguay. I Nederländerna är produktion av cannabis med verksam THC-halt olaglig men begränsad försäljning sker i sk. Coffee shops. I en rad andra europeiska länder är innehav för eget bruk tillåtet. I Portugal går det att köpa marijuana på apotek.(11)

Produkter med Cannabidiol, sk. CBD-produkter som inte innehåller något THC är lagliga att inneha i Sverige. Det är olagligt att inneha CBD-olja som innehåller THC även om halten är mycket låg.(12) Läkemedelsverket har beslutat att klassa CBD-produkter som läkemedel vilket gör att de är olagliga att sälja som något annat, tex. som kosttillskott.(13) Det finns bara två godkänd CBD-läkemedel i Sverige epidyolex som får användas mot epilepsianfall och sativex som även innehåller THC och används för lindring av spacticitet. Båda dessa läkemedel är receptbelagda.(13) 

Sammanfattningsvis så är alla produkter med THC halt över 0,2% olagliga att inneha i Sverige. Det är även olagligt att inneha CBD-olja som innehåller THC även om halten är lägre än 0,2%. CBD-olja klassas numera som ett läkemedel och får inte längre säljas som ett kosttillskott. 

Avsaknaden av bevisade positiva effekter på smärta och det faktum att det bara är tillåtet att sälja CBD-olja på recept speglas inte av hur olika cannabisrelaterade produkter säljs och marknadsförs mot svenska konsumenter via olika nätbutiker. 

Nätbutiken natural hemp life .se säljer till exempel cbd.olja, cbd för inhalation med e-cigarett, och cbd-kapslar.(14)

Även nätbutiken  cbdcibdol.se säljer CBD-oljor och andra CBD-produkter till svenska konsumenter.(15)

CBD-oljan som säljs är dock väldigt dyr. På natural hemp life .se säljs till exempel  en flaska  som innehåller 1,5 gram canabinoider för 1200 kr.(16) 

Det faktum att CBD-olja blivit klassat som läkemedel och inte får säljas som något annat har dock fått visst genomslag i visa nätbutiker. På herbmed.se har man till exempel lagt till följande text till beskrivningen av sina CBD-oljor: CBD olja som saluförs via webbplatsen är inte att betrakta som läkemedel, kosttillskott eller livsmedel och ska ej förtäras.(17) 

Det är uppenbart att de lagt till texten bara för att försöka komma runt lagen. 

I nätbutiken Nordic med can.se har man helt slutat sälja CBD-oljor. De säljer istället klumpar med hampa knoppar, alltså en variant av industrihampa som de rekommenderar att man äter. Deras egen analys visar att hampan innehåller i genomsnitt 17% aska vilket inte direkt gör mig sugen på att smaka. (18)

Bodystore.se har helt slutat att sälja CBD-olja sedan det blev klassat som läkemedel.(19) 

Jag får intrycket att de nätbutiker som fortfarande säljer CBD-olja i sverige trotts att det är olagligt utan att på något sätt försöka komma runt reglerna är baserade utomlands, vilket möjligtvis gör det svårare för svenska myndigheter att stänga ner deras verksamhet. 

En annan sak som slår mig när jag tittar på de olika nätbutikerna är hur de försöker kringgå det faktum att det finns väldigt lite bevis för hälsoeffekter av CBD-olja. På flera av sidorna används ett språk fullt med värdeord avsedda för att få läsaren att tro att produkterna är effektiva och avgörande för en bra hälsa. 

Exempelvis finns följande information om CBD på cbdcibdol.se: CBD agerar som en förvaltare av det endocannabinoida systemet. Det är inte involverat i den dagliga driften utan säkerställer att kroppens enzymer och kemiska föreningar finns där de behöver vara när det är nödvändigt.  (20)

Vilket underförstått betyder att CBD behövs för att kroppen ska vara fungerande, vilket såklart inte stämmer. 

På ett annat ställe i nätbutiken kan man läsa följande: Med CBD-olja från Cibdol blir det lättare än du tror att få ut så mycket som möjligt utav livet. Utformat med schweizisk precision i vårt avsedda laboratorium, arbetar vårt omfattande sortiment av CBD-oljor med att främja, stötta och ta hand om balansen som behövs för optimalt välbefinnande. Påbörja din välbefinnande resa med högkvalitativa CBD-oljor i världsklass och känn skillnaden i varje droppe. (21)

Texten lider av att innehavarna av nätbutiken verkar ha översatt den från ett annat språk med google translate. Men det är också påtagligt hur man med olika värdeord försöker påskina att CBD-olja är en mirakelprodukt. 

På natural hemp life .se kan man läsa följande: Genom att tillföra cannabinoider i form av kosttillskott kan man därför påverka kroppens endocananbinoida system, vars mål är att uppnå homeostas (balans) inom bland annat: smärta, inflammation, minne, sömn, aptit, humör och fortplantning. (22)

Genom att skriva detta kan man ge läsaren bilden av att CBD-olja hjälper mot smärta, inflammation med mera vilket det alltså inte finns bra bevis för. 

På cbd life .se kan man läsa följande: CBD olja är ett trendigt kosttillskott som också har medicinska egenskaper i form av helande och läkande effekter.(23)

Det går också att läsa följande: ”Substansen är helt befriad från den psykoaktiva egenskapen och kan således lugnt konsumeras utan att vara olaglig eller ge konstiga biverkningar. Tvärtom är oljan en s.k “mirakelolja” som sägs ha reducerande effekt på smärtor, motverka kräkningar vid kemoterapi, lindra spasmer och främst av allt — verka smärtnedsättande när det gäller allt från huvudvärk och migrän till svåra smärtor vid ryggont eller hos cancerpatienter. CBD är också en stor hjälp vid depressioner och ångest, där oljan lindrar avsevärt.”(23)

Här blandar man således information som det finns bevis för med vilseledande, överdrivna och ogrundade påstående CBD-oljas effekter. 

Sammanfattning 

Även om kroppen har ett endocannabinoidsystem med specifika receptorer och signalsubstanser, bland annat i smärtregleringssystemet så finns inga bra bevis för att CBD-olja och liknande CBD-produkter hjälper mot symtomen vid fibromyalgi och andra långvariga smärttillstånd. 

Det finns viss evidens för att cannabisprodukter med THC kan hjälpa mot neuropatisk smärta och möjligtvis även vid andra smärttillstånd. 

Men produkter med THC är olagliga i Sverige, och CBD-oljor är olagliga att sälja förutom i form av de receptbelagda läkemedlen epidyolex och sativex. 

Det finns ändå ett antal nätbutiker som säljer cbd-oljor som kosttillskott till svenska konsumenter. Produkterna säljs till höga priser och marknadsförs på ett bedrägligt sätt genom att information från vetenskapliga studier blandas med överdrivna och direkt felaktiga påståenden om produkternas effekt. 

Om du gillade den här filmen och vill att fler ska se den så dela den gärna i dina sociala medier. Kolla in mina andra filmer om långvarig smärta och prenumerera på kanalen om du vill se fler liknande filmer framöver.

Referenser

1. Harrison JVD, Bauer BA, Mauck KF. Clinicians’ Guide to Cannabidiol and Hemp Oils. Mayo Clin Proc. 2019;94(9):1840-51. 

2. Berger AA, Keefe J, Winnick A, Gilbert E, Eskander JP, Yazdi C, et al. Cannabis and cannabidiol (CBD) for the treatment of fibromyalgia. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2020; 34(3):617-31. 

3. Woods SC. The Endocannabinoid System: Mechanisms Behind Metabolic Homeostasis and Imbalance. Am J Med. 2007;120(2 Suppler 1):9-17. 

4. Bouchet CA, Ingram SL. Cannabinoids in the descending pain modulatory circuit: Role in inflammation. Pharmacol Ther. 2020;209:107495. 

5. Lockwood S, Dickenson AH. What goes up must come down: insights from studies on descending controls acting on spinal pain processing. J Neural Transm (Vienna). 2020;127(4):541-9. 

6. Badowski ME, Yanful PK. Dronabinol oral solution in the management of anorexia and weight loss in AIDS and cancer. Ther Clin Risk Manag. 2018;14:643-51. 

7. Stockings E, Campbell G, Hall WD, Nielsen S, Zagic D, Rahman R. Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain. 2018;159(10):1932-54. 

8. Aviram J, Samuelly-Leichtag G. Efficacy of Cannabis-Based Medicines for PainManagement: A Systematic Review and MetaAnalysis of Randomized Controlled Trials. Pain Physician. 2017;20(6):E755-96. 

9. Nutt D, King LA, Saulsbury W, Blakemore C. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet. 2007;369(9566):1047-53. 

10. https://sv.wikipedia.org/wikiCannabis_och_hampa_i_Sverige

11. Bejerot S. Fördelar och nackdelar med en legalisering av cannabis i Sverige. Läkartidningen. 2021;118:20112. 

12.https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2019/21081/

13. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/kopa-anvanda-och-hantera/kopa-medicin/kopa-medicin-pa-natet/cannabidiol-cbd

14.  https://www.naturalhemplife.se/

15. https://www.cbdcibdol.se/

16. https://www.naturalhemplife.se/butik/cbd-olja-fullspektrum-15/

17. https://herbmed.se/produkt/herbmed-high-grade-cbd-oil-20-2000mg/

18. https://nordicmedcan.se/kopa-cbd-olja/

19. https://www.bodystore.com/cbd-olja.html

20. https://www.cbdcibdol.se/

21. https://www.cbdcibdol.se/cbd-olja

22. https://www.naturalhemplife.se/kategori/cbd-olja/

23. https://cbd.life/sv/olja/

Print Friendly, PDF & Email

4 tankar på “Cannabis, marijuana och CBD-olja för fibromyalgi och andra smärttillstånd

  1. Vart vänder man sig om man kan pricka av det flesta av symtomen på fibromyalgi men läkarna här kallar det flummdiagnos? Jag har ont i alla punkter, är kroniskt trött, kan bara ha mjuka löst åtsittande kläder för kläderna gör ont på kroppen, kan inte skriva allt jag har problem med. Bor på en liten ort så kan inte bara byta vårdcentral hur som helst heller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *